Бидний бахархал

Бидний бахархал

Манай ñóìûí èðãýäýýñ  óëñ îðîí äàÿàð íýð öóóòàé õ¿ì¿¿ñ олноороо òºðºí ãàðñàí íü бидний îíöãîé áàõàðõàë áèëýý. Тухайлбал Даншгийн наадмын арслан, энгүй хүчтэн Д.Цэмбэл, даншгийн заан Т.Жанжаа, “Богд хааны дархан” өргөмжлөлт ган сийлбэрийн их мастер Г.Ерэнтэй, Л.Жамбал, дархан Буян-Ундрах, улсын арслан Ш.Төмөрбаатар, улсын заан С.Жамьян нар нь Галт сум байгуулагдахаас өмнө улс даяар нэрээ дуурсгаж байв.

Ìîíãîë óëñûí òºðèéí øàãíàëò, õºäºëìºðèéí áààòàð, øèëäýã çîõèîí á¿òýýã÷, ãýðèéí èæ á¿ðýí ìîä, ôàíåð ¿éëäâýðëýõ ìàøèí, òîëü öàðäàõ áîëîí ºíäºã îëíîîð äàðàã÷ òºõººðºìæèéã ìîíãîëä àíõ óäàà çîõèîí á¿òýýñýí Ä.Ï¿ðýâäàø, Ìîíãîë óëñûí ãàâüÿàò áàãø, õºäºëìºðèéí áààòàð, äîêòîð, ïðîôåññîð Т.Äàøöýäýí, 5 æèëä 14 æèëèéí àæèë ã¿éöýòãýæ ÿâñàí öýðãèéí õóâöàñíû î¸äëûí ¿éëäâýðèéí оёдол÷èí, õºäºëìºðèéí áààòàð Í.Äóëìàà, õºäºëìºðèéí áààòàð, õîðøîîëëûí áàéãóóëëàãûí авьяаслаг ìåíåæåð ¯.Àâàðçýä, óëñûí õîøîé àâàðãà ìàë÷èí, õºäºëìºðèéí áààòàð Ä.Áàíçðàã÷ íàðûí 5 áààòàð, Монгол улсын худалдааны гавьяат ажилтан Ш.Норов, ÌÓÃÆ алдарт äóó÷èí Ä.Áàíçðàã÷, ÌÓÃÆ òåàòð êèíîíû íýðò жүжигчин Ë.Æàí÷èâäîðæ, äýëõèéí àâàðãà, óëñûí çààí, ÌÓ-ûí ãàâüÿàò òàìèð÷èí Ä.Öýíä-Àþóø, Ñ.Õ¿ðýëáààòàð, нэрт зохиолч, Ìонгол улсын Ñî¸ëûí Ãàâüÿàò Ç¿òãýëòýí Л.Чойжилсүрэн íàðûí 22 ãàâüÿàò öîëòîí, Ã.Äàìáèéíÿì, Д.Содномцэрэн, Í.Áàâóó, Á.Ýðäýíýáàò, С.Пүрэв íàðûí төрийн ñàéä íàð, ÓÈÕ-ûí ãèø¿¿í 2, àéìãèéí ÈÒÕ-ûí áîëîí çàñàã äàðãà íàð 5, ìºí 20 ãàðóé ýðäýìòýí äîêòîðóóä òºðñºí áàéíà.