Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
М.Должинжав ИТХ-ын дарга 98019980
И.Амгаланбаатар Засаг дарга 93041355
Л.Доржпалам Засаг даргын орлогч 93045132
В.Түвшинжаргал Тамгын газрын дарга 98380228
Л.Чимэдбаасан Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 97111888


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Анх 1725 îíä Түшээт хан аймгийн нутгаас таслан Ñàéí íî¸í õàí àéìãийг áàéãóóëàõàä ýíý àéìãèéí õàìãèéí òîì õîøóó болох Äàëàé ×îéíõîð âàíãèéí õîøóóíû á¿ðýëäýõ¿¿íä Ç¿¿í ñóì, Ãîë áàã õýìýýí харьяалагдаж áàéñàí íóòàã áîë ºíººãèéí Õºâñãºë àéìãèéí Ãàëò ñóì áèëýý. ...
2015-11-11 11:11:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]