Ил тод

  • 2734

    Үр дүнгийн гэрээгээ дүгнүүллээ....

    Сумын 5 төсвийн байгууллага Зүрх багийн бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын захирал эрхлэгч нартай 2019 оны 2 дугаарын сарын 02-ны өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулж аймгийн Засаг д...

Facebook messenger