Ил тод

  • 5330

    Сумын Засаг даргын үйл ажиллага...

       ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ГАЛТ СУМЫН  ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ “ГАЛТЫН ИРЭЭДҮЙН-ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ    2019.12.13   ...

  • 3094

    Үр дүнгийн гэрээгээ дүгнүүллээ....

    Сумын 5 төсвийн байгууллага Зүрх багийн бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын захирал эрхлэгч нартай 2019 оны 2 дугаарын сарын 02-ны өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулж аймгийн Засаг д...

Facebook messenger