Мал эмнэлгийн тасаг 2018 оны ажлаараа аймагт 3-р байранд орлоо.

галт сумын мал эмнэлгийн тасаг нь 2018 оны ажлын үзүүлэлтээрээ аймгийн хэмжээнд 3р байранд орлоо