Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн тасгийн танилцуулага

                                                                                  ТАНИЛЦУУЛАГА

2019-12-02                                                                                                                                              ИДЭР

Тасгийн танилцуулага

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 326 тоот тогтоолыг үндэслэн сумын Засаг даргын 2015 оны 03 сарын 01-ны өдрийн    тоот захирамжаар сумын санхүүгийн алба нь 6 орон тоотойгоор үүсгэн байгуулагдсан. ЗГ-ын 2019 оны 02 сарын 27-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолоор байгууллагуудын нягтлан бодогч нар хариуцаж байгаа байгууллага руугаа орон тоо нь шилжиж одоогоор 4 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тасгийн чиг үүрэг

Сумын санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, түүнд хяналт тавих, санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн боловсруулах, орон нутгийн хөгжлийн сан, тусгай зориулалтын шилжүүлэг, сумын нэгдсэн төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтыг хийх, төрийн сангийн үйлчилгээ үзүүлэх, орон нутгийн өмчийн хяналт, бүртгэлийг хэрэгжүүлэх, сумын төсвийн орлого бүрдүүлэх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна

 

Төрийн албан хаагчдын танилцуулага

 

Төрийн албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Ажилласан жил

Утасны дугаар

1

Ж.Өлзийжаргал

Санхүүгийн албаны дарга

14

88091788

 

 

2

 

 

Б.Насанжаргал

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

 

8

 

98959990

 

3

 

А.Алтанцацрал

ЗДТГ-ын ахлах нягтлан бодогч

 

12

 

88515395

4

Д.Пүрэвсүрэн

Татварын байцаагч

4

98182024