Санхүүгийн албаны жилийн төлөвлөгөө

Төлөвлөсөн ажил

Хамрах хүрээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Төсвийг оновчтой үр ашигтай төлөвлөж хариуцлагатай хяналттай хэмнэлттэй зарцуулах, ил тод нээлттэй тайлагнах:

1

Хөтөлбөр, үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж, төлөвлөлтийн программыг нэвтрүүлэх

төсөвт байгууллагууд

2017

Санхүүгийн алба

2

Бүх шатанд төсвийг үр ашигтай , хэмнэлттэй байх бодлогыг хэрэгжүүлж, төсвийн хэтрэлтгүй ажиллах

төсөвт байгууллагууд

2017

Санхүүгийн алба

3

Төсвийн төлөвлөлтөнд иргэдийн оролцоог хангаж, нээлттэй ил тод тайлагнана.

төсөвт байгууллагууд

2017

Санхүүгийн алба

4

Санхүүгийн ажилтнуудыг сургалтанд хамруулах

Санхүүгийн алба

2017

Санхүүгийн алба

5

Санхүүгийн албаны ажилтнуудын ажиллах нөхцөл боломжоор бүрэн хангаж, ширээ сандал, техник хэрэгслийг шинэчлэх

Санхүүгийн алба

2017

Санхүүгийн алба

6

Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоодын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх

Санхүүгийн алба

2017

Санхүүгийн алба

7

“Òºðèéí ñàíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû æóðàì”-ûí õýðýãæèëòèéã ñóìûí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàõ

төсөвт байгууллагууд

Өдөр бүр

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

8

Ñóìûí òºðèéí ñàíãèéí òºëáºð òîîöîîíû ìýðãýæèëòýíãèéí öàõèì ñèñòåìýýð õèéñýí îðëîãî, çàðëàãûí ºäºð òóòìûí ã¿éëãýýã õÿíàæ áàòàëãààæóóëàí ã¿éëãýýíä îðóóëàõ

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

Өдөр бүр

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

9

Ñóìûí òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí áîëîí òóñãàé øèëæ¿¿ëãèéí áàéãóóëëàãóóäûí òºñâèéí çàðöóóëàëòûí ýðõèéã áàòëàãäñàí õóâààðèéã äàãóó îëãîõ

Төсөвт байгууллагууд

Санхүүжилт хийгдсэнээс хойш 5 хоногын дотор

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

10

Óëñ, àéìàã, îðîí íóòãèéí  òºñâèéí  îðëîãûã òóõàé á¿ð  òºðèéí ñàíä õààõ

Татварын хэлтэс

Орлого орсон тухай бүр

 

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

11

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ нэгтгэн гаргах, нэгтгэлд 2 дугаар гарын үсэг зурах, удирдлагад танилцуулах

Төсөвт байгууллагууд

Сар бүр

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

12

Ñàíãèéí ñàéäûí 2012 îíû 244 ä¿ãýýð òóøààëààð áàòëàãäñàí “îðîí íóòãèéí òºñâèéí òºñºë áîëîâñðóóëàõ æóðàì”-ûí äàãóó îðîí íóòãèéí òºñºâò áàéãóóëëàãà áîëîí òóñãàé øèëæ¿¿ëãèéí áàéãóóëëàãóóäûí ñóóðü òºñâèéí ñàíàëûã àâ÷ íýãòãýí àéìãèéí ÑÒÑÕ-ò õ¿ðã¿¿ëýõ

Төсөвт байгууллагууд

Æèë á¿ðèéí 7 ñàðûí 25-íû äîòîð

 

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

13

Ñóìûí Çàñàã äàðãààñ ñóìûí ÈÒÕ-ä  èðýõ æèëèéí òºñâèéã ºðãºí áàðèõ òºñâèéí òºñëèéã áîëîâñðóóëàõ

Төсөвт байгууллагууд

Æèë á¿ðèéí 12 ñàðûí 10-íû äîòîð

 

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

14

Ñóìûí ÈÒÕ-ààð áàòëàãäñàí òºñâèéí ñàð óëèðëûí õóâààðèéã õèéæ àéìãèéí ÑÒÑÕ-ò õ¿ðã¿¿ëýõ

Төсөвт байгууллагууд

Æèë á¿ðèéí 12 ñàðûí 25-íû äîòîð

 

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

15

  1. Òóõàéí æèëèéí òºñºâò òîäîòãîë õèéõ çàéëøã¿é øààðäëàãà ¿¿ñ÷, òîäîòãîë õèéõýýð áîëñîí íºõöºëä ñóìûí ÈÒÕ-ä ºðãºí áàðèõ òºñâèéí òîäîòãîëûí ñàíàëûã íýãòãýõ

 

Төсвийн байгууллагууд

Òîäîòãîë õèéõ áîëñîí ¿åä

 

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

16

  1. Õàðúÿà áàéãóóëëàãûí óëèðàë, æèëèéí ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí òàéëàíã íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õîëáîãäîõ æóðíàë áîëîí åðºíõèé äàíñ, òîîëëîãî, òîîöîîíû ìàòåðèàëòàé òóëãàí øàëãàæ, õ¿ëýýí àâ÷ íýãòãýí ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºã÷ áàéõ

Нягтлан бодогч нар

Хагас , бүтэн жил

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

17

  1. 2016 оны ТЕЗ-ийн  нэгдсэн тайланг гаргах, аудит хийлгэх

Санхүүгийн алба

2017 оны 03 сарын 05-ны дотор

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

18

  1. 2016 оны аудит хийгдсэн ТЕЗ-ийн нэгдсэн тайланг аймгийн СТСХ-т нэгтгүүлэх

Санхүүгийн алба

2017 оны 03 сарын 25-ны дотор

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

19

  1. 2015 оны ТЕЗ-ийн нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийг сумын ИТХ-д хэлэлцүүлэн батлуулах

Санхүүгийн алба

2017 он

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар

20

  1. Төсөвт албан байгууллагад эд хөрөнгийн тооллого хийх

ТЕЗ-ийн дотоод хяналтын баг

2017-02 сар, 2017-12 сар

Сумын санхүүгийн алба

21

  1. Хагас , бүтэн жилийн хөрөнгийн тооллогод хяналт, үнэлгээ хийх

ТЕЗ-ийн дотоод хяналтын баг

2017-07 сар, 2017-12 сар

Санхүүгийн албаны дарга ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Наранбаатар, нябо нар

22

  1. Төсөвт албан байгууллагын анхан шатны НББ хөтлөлтөнд хяналт үнэлгээ хийх

ТЕЗ-ийн дотоод хяналтын баг, санхүүгийн алба

2016-06 сар

Сумын санхүүгийн алба

23

Төсвийн байгууллагын төлбөр тооцоог  хууль журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

Төрийн санд харъяалалтай төсөвт байгууллагууд

Өдөр бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

24

Өдөр бүр гүйлгээг нэгтгэж архивын нэгж үүсгэх

Нягтлан бодогч нар

Сар бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

25

2017 оны санхүүгийн баримтыг үдэж архивт хүлээлгэн өгөх

ЗДТГазар

 

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

26

Системд алдаатай бүртгэгдсэн гүйлгээг залруулах

Нягтлан бодогч нар

Тухай бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

27

Албаны дотоод ажлыг хариуцах

ЗДТГазар

Сар бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

28

Санхүүгийн албаны жилийн болон сарын төлөвлөгөөний  гүйцэтгэлийг нэгтгэж гаргах

Албаны ажилчид

Улирал бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

29

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт тавих

Нягтлан бодогч нар

Улирал бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

30

Санхүү, төсвийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль, эрх зүйн актыг судлан, төсвийн байгууллагад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

Нягтлан бодогч нар

Тухай бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

31

Амлалтын бүртгэл хөтлөх

Төрийн санд харъяалалтай төсөвт байгууллагууд

Тухай бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

32

Гарын үсгийн баталгаа авах

Төрийн санд харъяалалтай төсөвт байгууллагууд

Тухай бүр

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

33

ЗГСУМС-ийн хэрэглэгчийн бүртгэл хөтөлж , холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

Санхүүгийн алба

Жилийн эцэст

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

34

  1. Ñòàòèñòèêèéí ãðàôèêò ìýäýý, òàéëàíã ãàðãàõòàé õîëáîîòîé ìýäýýëë¿¿äèéã öóãëóóëàõ, áîëîâñðóóëàõ, íýãòãýõ, àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ òàëààð ñóìûí Çàñàã äàðãàä ñàíàë òàâüæ, øèéäâýð ãàðãóóëàõ

Багийн дарга нар мэргэжилтэн

Графикийн дагуу

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал

35

2016 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

1-р улиралд

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

36

Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж, гэрээ байгуулах

Харилцагч байгууллага

1-р улиралд

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

37

2017 оны санхүүгийн улирал хагас бүтэн жилийн  тайлан гаргах

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

Улирал бүр

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

38

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

Сар бүрийн 2-ны дотор

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

39

Байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг оруулах , шинэчлэх

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

Сар бүрийн 8-ны дотор

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

40

Өдөр тутмын гүйлгээ

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

Сар бүр

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

41

2017 оны үндсэн хөрөнгө бараа материалын тооллого хийх

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

Хагас, бүтэн жилээр

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал,С.Өлзийжаргал

42

2018 оны төсвийн төсөл боловсруулах

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

7-р сарын 15

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

43

2018 оны төсөв батлуулах

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

12-р сарын 15

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

44

2017 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гаргах

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

12-рсарын25

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

45

НДШимтгэлийн тайлан, Татварын тайлан

Төсвийн байгууллагууд, сангууд

Сар бүр, улирал бүр

Нягтлан бодогч С.Нарантуяа, Ж.Өлзийжаргал, С.Өлзийжаргал

46

Аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэл тайлангийн чанарыг дээшлүүлж хариуцлагыг нэмэгдүүлэх

ААН байгууллагууд

Улирал бүр

ТУБ Н.Билэгдэмбэрэл, Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн  Б.Насанжаргал