Засаг даргын Тамгын газрын хүн ам нийгмийн хамгааллын тасгийн танилцуулага

                                                                           ТАНИЛЦУУЛАГА

2019-12-27                                                                                                                                                 ИДЭР

Тасгийн танилцуулага

Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 08 –ний өдрийн А/11 тоот “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” тушаалаар тасгийн зохион байгуулалтанд оруулж, дарга нарыг томилон ажиллаж байна. ЗДТГ-ын “Хүн ам, нийгмийн хамгааллын тасаг” –ийн даргаар Нийгмийн ажилтан Л.Лхагвадашыг томилон бүрэлдэхүүнд: Сумын ХЭХАХМэргэжилтэн Д.Цолмонжаргал, Улсын бүртгэгч П.Даваадулам, ЭМНД-ын байцаагч Д.Дэлгэрмаа, НБЗХМэргэжилтэн Э.Энхтунгалаг нарын 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулалтанд орж 2 дах жилдээ төрийн үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Тасгийн чиг үүрэг

Тасгийн зохион байгуулалтанд орж, төлөвлөгөө, ажлын байрны тодорхйлолтыг шинэчлэн, ажлын  чиг үүрэг, давхардал, орхигдолыг арилгаж, үр дүнг тооцож ажиллах, төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж иргэдэд үйлчлэх найрсаг үйлчилгээг бий болгох үүрэгтэй.

Төрийн албан хаагчдын танилцуулага

Төрийн албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Ажилласан жил

Утасны дугаар

1

Л.Лхагвадаш

Нийгмийн ажилтан

20

98803002

2

Д.Цолмонжаргал

ХЭХАХМ

13

98626985

3

П.Даваадулам

Улсын бүртгэгч

9

95953009

88085149

4

Д.Дэлгэрмаа

ЭМНД-ын улсын байцаагч

2

98944466

5

Э.Энхтунгалаг

НБЗХМ

1

98807200