Сумын ТЕЗ-ийн нэгтгэсэн өр авлагын 9 сарын мэдээ мэдээ

Сумын төсөвт байгууллагуудын өр авлагын мэдээг 9 сарын байдлаар нийтэллээ.