Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
М.Должинжав ИТХ-ын дарга 98019980
И.Амгаланбаатар Засаг дарга 93041355
Л.Доржпалам Засаг даргын орлогч 93045132
В.Түвшинжаргал Тамгын газрын дарга 98380228
Л.Чимэдбаасан Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 97111888


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
2015 оны жлийн ажлын төлөвлөгөө
2015 оны жлийн ажлын төлөвлөгөө
Нийтэлсэн: 4 жил өмнө

                                                          БАТЛАВ: ЗДТГ-ын албан хаагчдын 2015 оны 01 сарын 15 өдрийн

хурлаар хэлэлцэн батлав.                

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

  Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын талаар:

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Албан хаагч нэг бүрээс санал авч жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2015 оны 1 сард

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

2

Төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээг шинэчлэн байгуулах, төрийн үйлчилгээний ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж биелэлт үр дүнг тооцож ажиллах

2015 оны 1 сард

ЗДТГ-ын дарга

3

Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтонд дүн шинжилгээ хийж ажил үүргийн давхардал, хийдэгдэлийг арилгах зарим албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилэх

2015 онд

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

4

Тамгын газраас гаргаж явуулдаг мэдээ тайланг хугацаанд нь албан хаагчдаас гаргуулж нэгтгэн дээд газарт хүргүүлэх

2015 оны 3,6,9,12 сард

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

5

Аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг заалт нэг бүрээр хяналтанд авч биелэлтийг албан хаагчдаас авч нэгтгэх

 Хагас бүтэн жилд

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

6

Аймаг сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх биелэлт үр дүнг тооцох

Хагас бүтэн жилд

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

7

Аймгийн засаг дарга сумын засаг даргатай байгуулсан батламжийн гэрээг хяналтанд авч биелэлтийг тооцон ажиллах

2015 оны хагас,бүтэн жилд

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

8

Сумын хэмжээний эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга,дотоод ажил хариуцсан түшмэл

9

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Хэсгийн төлөөлөгч

10

Дотоод хяналт шалгалтын жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Төрийн жинхэнэ албан хаагч нар

11

Авилга ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

12

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэгийг хугацаанд нь гаргаж нэгтгэн тайланг цахимд шивэх, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

13

Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг гарган цахимд шивэх

12 сард

ЗДТГ-ын дотоод ажил хариуцсан түшмэл

14

Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх

1 улиралд

ЗДТГ-ын дарга

15

“ИТХ, ЗДТГ-ын иргэддээ хүрч үйлчлэх өдөр”-ийг баг бүрт зохион байгуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмтэй шуурхай хүргэх

Жилд 2 удаа

ИТХ-ын тэргүүдэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ЗДТГ-ын дарга

16

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоог тасгийн зохион байгуулалтанд оруулж үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах

Жилдээ

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

17

ЗДТГ-ын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, дотоод журмаа мөрдөж ажиллах

1 улиралд

ЗДТГ-ын дарга, Дотоо ажилтан

18

Төрийн албан хаагчдын ажлыг дүгнэдэг журмыг шинэчилэн боловсруулах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

19

Төрийн албан хаагч бүр нэгээс доошгүй хандлагын өөрчлөлт гаргах талаар шинэлэг ажил санаачлан хэрэгжүүлж түүнийгээ байгууллага дээрээ хэвшил болгох, шинэлэг ажлын тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллах

  \ажил дүгнэхэд гол үзүүлэлт болгох\

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Албан хаагч бүр

20

Багийн засаг дарга нарыг сарын сүүлийн 7 хоногт 1-2 өдөр тамгын газар дээр ажиллуулж иргэдэд болон мэргэжилтэнүүдтэй мэдээлэл солилцдог болгох

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

21

Архивын лавлагаа олгох журмыг боловсруулж мөнгө тушаасан баримтаар тооцоо хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан

22

Иргэдээс албан байгууллагууд болон албан хаагчдын талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг авч нэгтгэн ажилдаа тусган үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах

Жилд 4 удаа

ЗДТГ-ын дотоод ажил, эрх зүйн сургалт сурталчлгаа хариуцсан мэргэжилтэн

23

Иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор 2014 онд хийсэн ажлын талаарх тайлан бүхий сонинг бэлтгэн бүх айл өрхөд хүргэх

1 улиралд

ЗДТГ-ын дарга

24

Засаг даргын тамгын газраас ИТХурал, тэргүүлэгчдийг хийсэн ажлын талаарх тайлан мэдээлэлээр хангаж ажиллах

Жилд 4-өөс доошгүй удаа

ЗДТГ-ын дарга, холбогдох албан тушаалтан

25

ЗДТГ-ын байранд засвар үйлчилгээ хийх, хашааны ойр орчмын хог хаягдал, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол сайн хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Нятлан бологч, Нярав, үйлчлэгч

26

Аль нэг сумын ажилтай очиж туршлага судлах

Жилдээ

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

27

Албан хаагч бүрээр жилийн ажлын төлөвлөгөө гаргуулан батлах, сар бүрийн хийх ажлын төлөвлөгөөг төлөвлүүлж батлан биелэлт үр дүнг тооцон ажиллах

Жилд Сар бүр

ЗДТГ-ын дарга, Албан хаагч бүр

28

Үйлчилгээний ажилчдын ажлыг сар бүр тамгын газрын ажилчдаар тойрох хуудсаар үнэлүүлэх

Сар бүр

ЗДТГ-ын дарга

29

Байгууллагын үйлчилгээний стандартыг боловсруулан мөрдөж ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

 

Хоёр. Хөдөө аж ахуй, ЖДҮ, Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:

1

Малчид мал бүхий иргэдийн мал аж ахуйн түүхий эдийн орлогоос хувь хүний орлогын албан татварыг суутган авсан уг орлогын эх үүсвэрийг мал аж ахуйн салбарт зарцуулах чиглэл ирсэн тул сумандаа журам боловсруулж ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах

2014 оны 1-р улиралд

МЭҮТасаг

2

Өндөр ашиг бүхий мал сүргийн удам гарвалыг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ашиг шимийг баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах, сумын хэмжээний судалгаатай болох

2014 онд

МЭҮТасаг

3

Ноос, арьс ширний урамшууллыг журмын дагуу материалыг бүрдүүлж бүрэн хамруулж ажиллах

Тухай бүрд нь

МЭҮТасаг

4

Мал сүрэгт хүрэлцэхүйц хэмжээний өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, өрх бүрийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайн хангуулах

3-р улиралд

МЭҮТасаг

5

Шилмэл малын үзэсгэлэн зохион байгуулах

3 улиралд

МЭҮТасаг

6

Залуу малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах

2 улиралд

МЭҮТасаг

7

Төмс хүнсний ногоо,  жимс жимсгэнэ тариалагчдад газар олгох, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар тариалалтыг нэмэгдүүлж хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх

2-р улиралд

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн

8

Цагаан идээний үзэсгэлэн зохион байгуулах

2, 9 саруудад

БГТХХҮХМ, ЖДҮ, хөдөлмөр хариуцсан мэргэжилтэн

9

Бэлчээр эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж ИТХ-аар батлуулах

2 Улиралд

БГТХХҮХМ

10

Малын тэжээлийн ургамал тариалалтыг нэмэгдүүлэх

2,3 улиралд

БГТХХҮХМ

11

Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит хэрэглээний судалгааг 100- аас доошгүй өрхөөс авч хүн амын хүнсний хангамжийг тооцох

Жилдээ

БГТХХҮХМ

12

Зээл төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн зээл олголтын талаар ил тод нээлттэй ажиллах иргэдийг үнэн зөв мэдээллэрр хангах

Жилдээ

ЖДҮ, Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

13

Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээ судалгааг нарийвчлан гаргах \Нэр төрөл тус бүрээр\

Жилдээ

ЖДҮ, Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

14

мал нядалгааны цэгийг цэвэрлэж нэгдсэн мал нядалгааны цэгтэй болох

1,2  улиралд

МАХЦЧХ улсын байцаагч

20

Ариутгал халдваргүйжүүлэлт, празитын арга хэмжээнд нийт малыг бүрэн хамруулах

2, 3 улиралд

МАХЦЧХ улсын байцаагч

21

Улиралд нэгээс доошгүй удаа хөдөөгийн багт удирдамжийн дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх

Жилд 4 удаа

МЭҮТасаг

 

Гурав. Эдийн засаг, төсөв санхүү, орлого татвар, худалдан авах ажиллагааны талаар:

1

Галт зэвсгийг бүртгэлд хамруулж үнэмлэхжүүлэх, орлого татварыг төвлөрүүлэх ажил зохион байгуулах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Татварын улсын байцаагч, Хэсгийн төлөөлөгч

2

Сумын хэмжээнд татварын багц хууль тогтоомжийг бүрэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж татварын төлөвлөгөөг төрөл тус бүрээр сар, улирал жилээр жигд ханган биелүүлэх

Жилдээ

Татварын улсын байцаагч

3

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, журмын дагуу мэдээллийг хугацаанд нь сайтад байрлуулж ил тод байдлыг хангаж ажиллах

Жилдээ

Байгууллагын дарга, Нягтлан бодогч нар, Төрийн сангийн төлөөлөгч

4

Давсан орлогыг зарцуулах хөтөлбөрүүдийг боловсруулж ИТХ-д оруулан батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллах

Эхний улиралд

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

5

Санхүүгийн алба байгуулах

2 сарын 10 дотор

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

6

Худалдан авах ажиллагааны хуулийн дагуу бүх төсөвт албан байгууллагууд, ОНХС, бусад ажлуудын төлөвлөгөөг гарган вэб сайтуудад байрлуулах

1 сард

Засаг даргын орлогч

7

Төсвийн байгууллагуудын сар, улиралын мэдээ тайланг гаргах мэдээлэх

Жилдээ

Санхүүгийн алба

8

Төрийн сан болон төсөвт байгууллагын анхан шатны баримтыг боловсруулах, архивлах

Тухай бүр

Санхүүгийн алба

9

2016 оны төсвийн төсөл боловсруулах

2 улиралд

Санхүүгийн алба

10

Төсвийн байгууллагууд болон ОНХС-ийн тендерийн бичиг баримт боловсруулахад мэргэжил арга зүйн тусламж үзүүлэх тендерийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, тендерийн санхүүгийн баримт бүрдүүлэх тайлагнах

Жилдээ

 

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ажилтан, ЗДТГ-ын нятлан бодогч

 

 

11

Эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулж үр дүнг тооцох балансад бүртгэх, тайлагнах, нийтийн ерөнхий үйлчилгээний эд хөрөнгөнд хаягжуулалт хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын нягтлан бодогч, нярав

12

2014 оны санхүүгийн тайланг гаргаж аудитаар оруулж тайлагнах, албан ёсны сайтад байршуулах

1 улиралд

Санхүүгийн алба

 

Дөрөв. Нийгмийн халамж, нийгмийн даатгалын талаар:

1

Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрт хамрагдах өрхүүдийг зөв сонгож  бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулан хэрэгцээ нөөцийг тодорхойлж нийгмийн ажилтны хамтарсан багаар дамжуулан нийгмийн цогц, суурь үйлчилгээг 20-оос доошгүй өрхөд хүргэх

2015 онд

Нийгмийн ажилтан, халамжийн ажилтан

2

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор иргэдийн сайн дурын бүлгүүдийг байгуулж нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу дэмжлэг үзүүлж амьжиргааг дээшлүүлэх

2015 онд

Нийгмийн ажилтан, халамжийн ажилтан

3

Галт сумын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чуулган зохион байгуулах

2 улиралд

Халамжийн мэргэжилтэн, Нийгмийн ажилтан Багийн засаг дарга нар

4

2014-2016 “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратегийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангах ажлыг чанартай зохион байгуулж хийсэн ажлын тайлан хүргүүлж байх

2014 онд

Нийгмийн ажилтан, халамжийн ажилтан

5

Хүнсний толанаар нийлүүлэх хүнсний бүтээгдэхүүний тендерийг хуулийн дагуу зохион байгуулж шалгаруулах гэрээ байгуулж шалгарсан ААН-д хяналт тавьж ажиллах

2014 онд

Нийгмийн ажилтан

6

Архивын улсын үзлэг угтаж нийгмийн даатгалын холбогдолтой баримт бичгийг журмын дагуу үдэж цэгцлэх архивын нэгжийн бүртгэлд оруулах

2 улиралд

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

7

Суманд байгаа малчин иргэдийг эрүүл мэндийн болон сайн дурын даатгалд хамруулах ажлыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах хөдөөд ажиллах

Жилдээ

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

8

Ажилласан жил нөхөн тооцох ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж хамрагдвал зохих бүх хүнийг хамруулах арга хэмжээ авах

Жилдээ

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

9

Хөнгөлөлттэй олгодог эмийн үнэнд хяналт тавьж хөдөлмөрчдөд хүртэх хүртээмж зорилтот бүлгийн хүмүүсийг хамруулах ил тод байрлуулах

Жилдээ

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч

Тав. Боловсрол, Эрүүл мэнд, Соёл, Спортын талаар

1

Байгууллагуудын дунд урлагын арга хэмжээ зохион байгуулах

2 улиралд

Засаг дарга, Байгууллагын дарга, эрхлэгч нар

2

Багийн иргэд нийтийн хурлын үеэр урлагын арга хэмжээ, хэсэгчилсэн тоглолт бэлтгэн иргэдэд соёлын үйлчилгээг хүргэх

Жилд 4 удаа

ЗДТГазар, Соёлын төв

3

Соёлын үйлчилгээ малчны хотонд Арга хэмжээг Хужирт багт зохион байгуулж урлаг соёлын үйлчилгээ, цаг үеийн мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэх

1 улиралд

ЗДТГ, Соёлын төв

4

Шүдний урьдчилсан сэргийлэх үзлэгийг хийх, сургуулийн насны хүүхдүүдийн шүдний өвчлөлийн талаар тодорхой арга хэмээ авч эрүүлжүүлэх

Жилдээ

ЗДТГ, ЭМТ, ЕБС

5

Дотуур байрны хүнсний склад шинээр баих

2,3 улиралд

ЗДТГ, ЕБС

6

Сумын хүүхдийн чуулган зохион байгуулах

1 улиралд

ЗДТГ, ЕБС

7

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ, ЕБС, ЭМТ, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг

8

ЗДТГ-ын албан хаагчид долоо хоног бүрийн тогтсон нэг өдрийг идэвхитэй хөдөлгөөн хийж спорт тоглоомоор тоглож хэвших

Жилдээ

Албан хаагч бүр

 

Зургаа. Байгаль орчин, Газар зохион байгуулалт:

1

Суманд баригдсан нийт хашааны тооллого хийх, хувийн хэргийн баяжилт хийх

Жилдээ

Багийн засаг дарга нар, БОХ-ын улсын байцаагч, Газрын даамал

2

Өвөлжөө хаваржааны газрын тооллого хийж, хувийн хэргийн шинэчлэл хийх, газрын төлбөрийн ногдлыг шинэчилсэн журмын дагуу хийж орлогыг хугацаанд нь оруулах

Жилдээ

Газрын даамал, Багийн засаг дарга нар

3

Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих бэлчээр, өвөлжөө хаваржааны маргаан, зөвшөөрөлгүй барьсан хашаа, хатгасан шон зэргийг албан шаардлага өгч буулгах биелүүлээгүй тохиолдолд хуулийн хариуцлага тооцож ажиллах

Жилдээ

БОХ-ын улсын байцаагч, Газрын даамал

4

Өвлийн цасны явуул судалгаа, ургамалын мониторингийн судалгааг тогтсон цэгт хийх

1, 8 саруудад

Цаг уурын ажиглагч

5

Байгаль орчны ойн зөвлөгөөн зохион байгуулах

1 улиралд

Засаг дарга, ЗДТГазар, БОТХБТасаг

6

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар эргүүл хяналт шалгалтыг тогтмол хийх

Жилдээ

БОТХБТасаг, Цагдаагийн хэсэг

7

2015 оны ойн гоожингийн орлогын ногдлыг хийж орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг батлагдсан сарын хуваарийн дагуу биелүүлж ажиллах \гоожингийн орлого,түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, ургамал ашигласны төлбөр, ус, рашаан ашигласны төлбөр\

Сар бүр

БОХ-ын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар

8

Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулж, иргэдийн нохойг дэлгэрэнгүй бүртгэлд хамруулах, хаяг пайзтай болгож тарилга туулгалтанд бүрэн хамруулах

Жилдээ

Багийн засаг дарга нар, БОТХБТасаг, МАХЦЧХ-ын улсын байцаагч, малын эмч нар

9

Сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх,Рашаант багийн төв, Галт багийн төвд 1га газарт навчит болон шилмүүст модыг тариалах

3,4 улиралд

БОТХБТасаг

Багийн дарга

10

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын зураглал хийлгэх, цэцэрлэгт хүрээлэнд гэрээт ажилтан ажиллуулах.

2015 оны усалгаатай саруудад

БОТХБТасаг

Багийн дарга

 

Долоо. Цэрэг иргэний хамгаалалт, иргэний бүртгэлийн талаар:

1

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг явуулж мэдээ тайланг хугацаанд нь хүргүүлэх

2015 он

ЗДТГ-ын дарга

2

Сумандаа цэрэг татлагын товчоо байгуулж аймгийн цэрэг татлагын товчооны бүрэлдэхүүн эмнэлгийн комиссын байр хоолны зардлыг хариуцах

2015 он

ЗДТГ-ын дарга

3

Гамшгийн үед гамшгаас хамгаалах албад мэргэжлийн анги, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг удирдлага зохицуулалтаар хангаж шуурхай арга хэмжээг авч ажиллах

2015 он

ЗДТГ-ын дарга

4

Угийн бичиг хөтөлдөг иргэдийн судалгааг гаргах, шилдэг угийн бичиг хөтөлдөг өрх шалгаруулах

Жилдээ

Багийн засаг дарга нар, Улсын бүртгэгч, ЗДТГ-ын дарга

5

Хүн амын талаарх 5 жилийн судалгаатай болох

1 улиралд

Улсын бүртгэгч

 

Төлөвлөгөөг гаргасан:

ЗДТГ-ын дарга         В. ТҮВШИНЖАРГАЛ

                                                          БАТЛАВ: ЗДТГ-ын албан хаагчдын 2015 оны 01 сарын 15 өдрийн

хурлаар хэлэлцэн батлав.                

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

  Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын талаар:

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Албан хаагч нэг бүрээс санал авч жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2015 оны 1 сард

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

2

Төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээг шинэчлэн байгуулах, төрийн үйлчилгээний ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж биелэлт үр дүнг тооцож ажиллах

2015 оны 1 сард

ЗДТГ-ын дарга

3

Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтонд дүн шинжилгээ хийж ажил үүргийн давхардал, хийдэгдэлийг арилгах зарим албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилэх

2015 онд

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

4

Тамгын газраас гаргаж явуулдаг мэдээ тайланг хугацаанд нь албан хаагчдаас гаргуулж нэгтгэн дээд газарт хүргүүлэх

2015 оны 3,6,9,12 сард

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

5

Аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг заалт нэг бүрээр хяналтанд авч биелэлтийг албан хаагчдаас авч нэгтгэх

 Хагас бүтэн жилд

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

6

Аймаг сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх биелэлт үр дүнг тооцох

Хагас бүтэн жилд

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

7

Аймгийн засаг дарга сумын засаг даргатай байгуулсан батламжийн гэрээг хяналтанд авч биелэлтийг тооцон ажиллах

2015 оны хагас,бүтэн жилд

ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан түшмэл

8

Сумын хэмжээний эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж биелэлт үр дүнг тооцон ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга,дотоод ажил хариуцсан түшмэл

9

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Хэсгийн төлөөлөгч

10

Дотоод хяналт шалгалтын жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Төрийн жинхэнэ албан хаагч нар

11

Авилга ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

12

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэгийг хугацаанд нь гаргаж нэгтгэн тайланг цахимд шивэх, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

13

Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг гарган цахимд шивэх

12 сард

ЗДТГ-ын дотоод ажил хариуцсан түшмэл

14

Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх

1 улиралд

ЗДТГ-ын дарга

15

“ИТХ, ЗДТГ-ын иргэддээ хүрч үйлчлэх өдөр”-ийг баг бүрт зохион байгуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмтэй шуурхай хүргэх

Жилд 2 удаа

ИТХ-ын тэргүүдэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ЗДТГ-ын дарга

16

ЗДТГ-ын бүтэц орон тоог тасгийн зохион байгуулалтанд оруулж үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах

Жилдээ

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

17

ЗДТГ-ын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, дотоод журмаа мөрдөж ажиллах

1 улиралд

ЗДТГ-ын дарга, Дотоо ажилтан

18

Төрийн албан хаагчдын ажлыг дүгнэдэг журмыг шинэчилэн боловсруулах

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

19

Төрийн албан хаагч бүр нэгээс доошгүй хандлагын өөрчлөлт гаргах талаар шинэлэг ажил санаачлан хэрэгжүүлж түүнийгээ байгууллага дээрээ хэвшил болгох, шинэлэг ажлын тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллах

  \ажил дүгнэхэд гол үзүүлэлт болгох\

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Албан хаагч бүр

20

Багийн засаг дарга нарыг сарын сүүлийн 7 хоногт 1-2 өдөр тамгын газар дээр ажиллуулж иргэдэд болон мэргэжилтэнүүдтэй мэдээлэл солилцдог болгох

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга

21

Архивын лавлагаа олгох журмыг боловсруулж мөнгө тушаасан баримтаар тооцоо хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан

22

Иргэдээс албан байгууллагууд болон албан хаагчдын талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг авч нэгтгэн ажилдаа тусган үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах

Жилд 4 удаа

ЗДТГ-ын дотоод ажил, эрх зүйн сургалт сурталчлгаа хариуцсан мэргэжилтэн

23

Иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор 2014 онд хийсэн ажлын талаарх тайлан бүхий сонинг бэлтгэн бүх айл өрхөд хүргэх

1 улиралд

ЗДТГ-ын дарга

24

Засаг даргын тамгын газраас ИТХурал, тэргүүлэгчдийг хийсэн ажлын талаарх тайлан мэдээлэлээр хангаж ажиллах

Жилд 4-өөс доошгүй удаа

ЗДТГ-ын дарга, холбогдох албан тушаалтан

25

ЗДТГ-ын байранд засвар үйлчилгээ хийх, хашааны ойр орчмын хог хаягдал, өрөө тасалгааны цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол сайн хийх

Жилдээ

ЗДТГ-ын дарга, Нятлан бологч, Нярав, үйлчлэгч

26

Аль нэг сумын ажилтай очиж туршлага судлах

Жилдээ

Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга

27

Албан хаагч бүрээр жилийн ажлын төлөвлөгөө гаргуулан батлах, сар бүрийн хийх ажлын төлөвлөгөөг төлөвлүүлж батлан биелэлт үр дүнг тооцон ажиллах

Жилд Сар бүр

ЗДТГ-ын дарга, Албан хаагч бүр

28

Үйлчилгээний ажилчдын ажлыг сар бүр тамгын газрын ажилчдаар тойрох хуудсаар үнэлүүлэх

Сар бүр

ЗДТГ-ын дарга

29

Байгууллагын үйлчилгээний стандартыг боловсруулан мөрдөж ажиллах

Жилдээ