Мэргэшүүлэх сургалтад хамрууллаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөний Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх зорилтын хүрээнд Төрийн албан хаагчдыг Удирдлагын академид 16 цагийн сургалтад хамрууллаа.